Skip to content
>

The 8 Pillars

Nage-waza
  1. Irimi Nage
  2. Shiho Nage
  3. Kote Gaeshi
  4. Kaiten Nage
  5. Tenchi Nage
  6. Kokyu Nage
  7. Koshi Nage
Osae-waza
  1. Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo & Gokyo